الشرکة الدولیة للمقاولات العامة في إیران

Pipes(spool) & Support Fabrication & Painting - South Pars Gas field development Phases 9&10مواصفات المشروع:


Client profile 735278834ace94fa5f4e01972b0b632ad168cc66fbd37023561bc33606ef46ff

إسم العمیل

POGC, OIEC

Contract c6511d21474e7b68c754dba20611b4827208a01fc6fb1e067b47b28926f4d52b

نوع الإتفاقیة

CONSTRUCTION

Map 697ac92d43ad565b0815bb7ebbc383372456845db808fc75c8d2a8b9dd255dc0

المکان

South Pars Phases 9,10
Duration 2698b426f3e1b810181c4505fdd8807321f7ae97946147b8f1381114703f76db

المدة

'15' month

Date 761b810bc640cfdde28aaa08540c9aa33b564f40751f4c9481fe08695bba6e3f

تاریخ البدء

2006
Manhour 46596c69588a5a7325a16a57c5c3aae5feb00af3b8cf59b18402bfbecf128e87

رجل – ساعة عمل

3،493،680 رجل - ساعة
Capacity 05ebd70d6d68d8d836aea261b495bc28a77de871dcf4ea30802fb100f6c03843

الطاقة التصمیمیة

750,000 IN-Dia/2100 Tons/ 414,000 m2